Доступ до інформації у вищій освіті

July 8, 2014

Автор: Інститут медіа права

 

Верховна Рада України 1
липня 2014 року ухвалила новий Закон України «Про вищу освіту». Крім низки положень
щодо забезпечення інтеграції вищої освіти України до Європейського простору,
розвитку незалежної системи забезпечення якості вищої освіти, удосконалення
змісту і принципів ліцензування й акредитації вищої освіти та атестації
наукових кадрів вищої кваліфікації і т.д., новий закон передбачає також  розширення громадського контролю за прозорістю
у сфері вищої освіти, зокрема, встановлює гарантії доступу фізичних та
юридичних осіб до інформації
у галузі вищої освіти на засадах відкритості,
прозорості, доступності та безоплатності.

Відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації» вищі навчальні заклади є
розпорядниками інформації
щодо використання бюджетних коштів (державні установи),
а також можуть бути розпорядниками щодо інформації, пов’язаної з виконанням обов’язків
в сфері надання освітніх послуг. Останнє стосувалось лише вищих навчальних
закладів, яким надавалась автономія, зокрема, на визначення змісту освіти, планів
прийому студентів, встановлення  і  присвоєння 
вчених  звань та інших делегованих
повноважень.

Водночас, новий закон «Про
вищу освіту» значно розширив університетську свободу і більш детально
врегулював питання доступу до інформації про вищі освітні заклади, прямо
передбачивши їх обов’язок оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань,
зокрема, щодо: надання освітніх послуг,
визначення програм підготовки студентів, присудження наукових ступенів,
участі в міжнародній співпраці,
здійснення фінансово-господарської
діяльності
, забезпечення якості
освіти
тощо (стаття 32 Закону).

На
офіційному сайті вищого навчального закладу з набуттям чинності закону має
також оприлюднюватись:

статут та інші документи вищого
навчального закладу, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу;

– інформація
про склад керівних органів;

бюджет вищого навчального закладу;

– річний
(у т.ч. фінансовий) звіт;

кошторис вищого навчального закладу на
поточний рік та всі зміни до нього;

звіт про використання та надходження
коштів;


інформація щодо проведення тендерних
процедур
;

штатний розпис на поточний рік;

стан майна вищого навчального закладу та порядок його використання;

– інформація про процедури та результати прийняття
рішень
і провадження діяльності у сфері вищої освіти (стаття 79);

розмір плати за весь строк навчання або
за надання додаткових освітніх послуг (стаття 73).

Більше
того, обов’язок оприлюднювати на
офіційному веб-сайті університету щорічний
звіт
про свою діяльність покладається і на керівника вищого навчального закладу (стаття 34), а також
встановлено вимогу для органів студентського
самоврядування
публічно звітувати про використання коштів та виконання
кошторисів не рідше одного разу на рік (стаття 40).

Таким
чином, поряд з розширенням незалежності вищих навчальних закладів передбачено і
посилення можливостей громадського контролю за прозорістю їх діяльності,
важливим інструментом якого стає доступ до публічної інформації. При цьому
важливо зауважити, що вся перелічена вище інформація має не лише оприлюднюватись
на веб-сайтах, а й повинна надаватись у відповідь на інформаційні запити, що
можуть бути направлені до вищих навчальних закладів.