Нова редакція Закону про доступ до судових рішень (проект)

June 10, 2009
П’ятого червня 2009 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про доступ до судових рішень” (законопроект №4618, н.д. Богдан Губський, фракція блоку БЮТ).

Наводимо пояснювальну записку і текст проекту:


Проект

Вноситься народним депутатом України

Губським Б.В.

(реєстраційний №202)

 

                                  

Закон України

Про внесення змін та доповнень до Закону України

“Про доступ до судових рішень”

(нова редакція)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

Внести до Закону України “Про доступ до судових рішень” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст. 128) зміни і доповнення, виклавши його у такій редакції:

 

 

Закон України

“Про доступ до позовних заяв та судових рішень”

 

Цей Закон  визначає порядок доступу до позовних заяв та судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності  судів  загальної  юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

 

Стаття 1. Предмет регулювання Закону

1. Цим  Законом  регулюються  відносини   щодо   забезпечення доступу  до  позовних заяв, прийнятих до розгляду судами загальної юрисдикції (далі – позовна заява)  та судових  рішень (рішень,  судових наказів,  постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру позовних заяв та судових рішень.

 

Стаття 2. Відкритість позовних заяв та судових рішень

1. Кожен  має  право  на  доступ до позовних заяв та судових рішень у порядку, визначеному  цим  Законом.  Це  право   забезпечується   офіційним оприлюдненням  позовних заяв та судових  рішень  на  офіційному веб-порталі судової влади України в порядку, встановленому цим Законом.

2. Позовні заяви та судові  рішення  можуть  опубліковуватися   в   друкованих виданнях,  поширюватися  в  електронній  формі з дотриманням вимогцього Закону.

3. Особам, які беруть (брали) участь у справі, забезпечується доступ  до позовних заяв та судових рішень у їхній справі в порядку,  встановленомупроцесуальним законом.

4. Особи, які не беруть (не брали) участі  у  справі,  мають право ознайомитися з позовоню заявою та судовим рішенням у повному обсязі,  якщо вони безпосередньо стосуються їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків, у порядку, передбаченому цим Законом.


Стаття 3. Єдиний державний реєстр позовних заяв та судових рішень

1. Для  доступу  до позовних заяв та судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує  ведення  Єдиного державного реєстру позовних заяв та судових рішень.

2. Єдиний  державний  реєстр позовних заяв та судових рішень (далі – Реєстр) – автоматизована  система  збирання,  зберігання,  захисту,  обліку, пошуку та надання електронних копій позовних заяв та судових рішень.

3. До  Реєстру включаються усі позовні заяви та судові рішення судів загальноїюрисдикції.

4. Порядок ведення Реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 4. Доступ до Реєстру

1. Позовні заяви та судові  рішення,  внесені  до  Реєстру,  є  відкритими для безоплатного  цілодобового  доступу  на   офіційному   веб-порталі судової влади України.

2. Загальний   доступ   до   позовних заяв та судових   рішень  на  офіційному веб-порталі судової влади  України  забезпечується  з  дотриманням вимог статті 7 цього Закону.

3. Для  реалізації права доступу до позовних заяв та судових рішень,  внесених до Реєстру,  користувачу надаються можливості  пошуку,  перегляду, копіювання та роздрукування позовних заяв та судових рішень або їхніх частин.

4. Будь-які  обмеження  права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України не допускаються, крім випадків, визначених цим Законом.

5. Судді мають право на доступ до усіх інформаційних ресурсів Реєстру,  в тому числі до інформації,  визначеної статтею 7  цього Закону.  Доступ  суддів  до  державної  таємниці,  що  міститься в судових рішеннях, забезпечується відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

6. Право  на  доступ до інформаційних ресурсів Реєстру мають посадові чи службові особи, визначені порядком ведення Реєстру.

 

Стаття 5. Офіційне опублікування позовних заяв та судових рішень

1. Позовні заяви та судові  рішення,  внесені  до  Реєстру,  можуть   офіційноопубліковуватися у друкованих виданнях.

2. Позовні заяви та судові рішення вважаються офіційно опублікованими за умовипосвідчення   органом,   який    забезпечує    ведення    Реєстру,відповідності  позовних заяв та судових  рішень  оригіналам  або електронним копіямпозовних заяв та судових рішень, внесених до Реєстру.

3. Позовні заяви та судові  рішення   можуть   офіційно   опубліковуватися   в скороченому обсязі, якщо це виправдано метою видання.

4. Офіційне опублікування позовних заяв та судових рішень повинно відповідати вимогам, встановленим статтею 7 цього Закону.


Стаття 6. Відтворення та інше використання позовних заяв та судових рішень

1. Кожен має право повністю або частково відтворювати  позовні заяви та судові рішення, що проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в друкованих виданнях,  у засобах масової інформації, створення електронних баз даних позовних заяв та судових рішень.

2. Будь-яке  редагування  тексту позовної заяви та судового рішення не повинноспотворювати його зміст.

3. Суд при здійсненні судочинства може  використовувати  лише текст позовної заяви та судового рішення,  який опубліковано офіційно або внесено до Реєстру.


Стаття 7. Відомості, що не можуть бути розголошені в текстах позовних заяв та судових рішень, відкритих для загального доступу.

1. У  текстах  позовних заяв та судових  рішень,  що  відкриті  для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опублікування,  не можуть бути розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.

2. До  відомостей,  зазначених  у частині першій цієї статті, належать:

1) імена (ім’я, по батькові, прізвище) фізичних осіб;

2) адреси місця проживання  або  перебування  фізичних  осіб, номери  телефонів  чи  інших  засобів зв’язку,  адреси електронної пошти, ідентифікаційні номери (коди);

3) реєстраційні номери транспортних засобів;

4) інша інформація,  що дає можливість ідентифікувати фізичнуособу.

3. До  відомостей, зазначених у частинах першій – другій цієї статті, не належать:

1) прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення;

2) імена посадових чи службових  осіб,  які,  виконуючи  свої повноваження,    беруть   участь   у   цивільній,   господарській, адміністративній чи кримінальній справах, справах про адміністративні правопорушення (проступки).

4. У текстах позовних заяв та судових рішень, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не можуть бути розголошені відомості, для  забезпечення  нерозголошення  яких  було прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Стаття 8. Захист інформації, внесеної до Реєстру

1. Інформація, внесена до Реєстру, повинна мати захист від її викрадення, перекручення чи знищення.

2. Не допускається вилучення позовних заяв та судових рішень із Реєстру.

3. Не допускається внесення будь-яких змін до позовних заяв та судових рішень, які внесені до Реєстру, крім випадків, що пов’язані з необхідністю виправлення  помилки,  допущеної під час внесення позовної заяви та судового рішення  до Реєстру чи ведення Реєстру.

4. У  разі  виправлення  судового   рішення   відповідно   до процесуального  закону  його  текст  у  Реєстрі не змінюється.  До Реєстру додатково вноситься судове рішення,  яким внесено зміни довідповідного судового рішення.

Стаття 9. Доступ до позовних заяв та судових рішень заінтересованих осіб

1. Особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо позовна заява та судове рішення безпосередньо стосується її  прав,  свобод,  інтересів  чи обов’язків,   може  звернутися  до  апарату  відповідного  суду  з письмовою заявою про:

1) надання можливості ознайомитися із позовною заявою та судовим рішенням;

2) надання можливості  виготовити  в  приміщенні суду  копії позовної заяви та судового рішення за допомогою власних технічних засобів;

3) виготовлення копії позовної заяви та судового рішення апаратом суду.

2. У заяві особа повинна обґрунтувати,  чому вона вважає,  що позовна заява та судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересівчи обов’язків.

3. Заява   розглядається   відповідальною   службовою  особою апарату  суду  невідкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчення, – протягом трьох робочих днів.

4. Про  результати розгляду заяви службова особа апарату суду вносить запис до відповідного журналу із зазначенням відомостей про особу, яка звернулася з цією заявою.

5. Копія позовної заяви та судового рішення, виготовлена  апаратом  суду, засвідчується відповідальною  службовою  особою  апарату  суду  та печаткою суду із зазначенням дати.

6. Копія позовної заяви та судового  рішення  видається  за  плату  в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. У наданні доступу до позовної заяви та судового рішення належить  відмовити, якщо:

1) до   суду  звернулася  особа,  яка  не  має  процесуальної дієздатності,  або  особа  від  імені  заінтересованої  особи   завідсутності відповідних повноважень;

2) матеріали  справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;

3) позовна заява та судове рішення безпосередньо не стосується  прав,  свобод, інтересів чи обов’язків цієї особи.

8. Забороняється   відмовляти   в   доступі  до  відповідного судового рішення заявникам, стосовно яких судом вжито заходів щодо забезпечення позову або запобіжних заходів.

9. Рішення  про відмову у наданні доступу до позовної заяви та судового рішення викладається службовою особою апарату суду в  письмовій  формі  із зазначенням   порядку   його   оскарження.   Воно   повинно   бутив мотивованим.

10. Надання дозволу на доступ до позовної заяви та судового рішення або відмовав  цьому  можуть бути оскаржені до голови відповідного суду або досуду в порядку, передбаченому законом.

11. За правилами  цієї  статті  забезпечується  також  доступосіб,  зазначених  у  частині  першій  цієї статті,  до матеріалівсправи, що необхідні для оскарження судового рішення.

 

Стаття 10. Відповідальність за порушення вимог, встановлених  цим Законом

1. Порушення правил ведення Реєстру,  а також порушення правана доступ до позовних заяв та судових  рішень  тягнуть  за  собою  відповідальність згідно із законом.

2. У  разі  завдання  особі  матеріальної  чи моральної шкоди внаслідок порушення  її  прав та  інтересів,   гарантованих  цим Законом, вона має право на відшкодування такої шкоди.


Стаття 11. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2009 року.

2. В абзаці  першому  частини  першої  статті  212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова „відповідно до законів України “Про інформацію”, “Про  звернення  громадян” та “Про доступ до судових рішень”замінити словами “відповідно до законів України “Про інформацію”, “Про звернення громадян” та “Про доступ  до  позовних заяв та судовихрішень”.

 

 3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом трьох місяців після опублікування цього Закону:

підготувати та  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  Українипропозиції  щодо   приведення   законодавчих   актів   України   увідповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові  акти,  що  випливають  із  цьогоЗакону,  привести свої нормативно-правові акти у відповідність  із цим Законом;

2) не   пізніше 1 жовтня 2009  року  забезпечити  постійне внесення до Єдиного державного реєстру позовних заяв та судових рішень  електронних копій позовних заяв та судових рішень Верховного   Суду   України,   вищих спеціалізованих судів,  апеляційних та  місцевих  адміністративних судів,  апеляційних  та місцевих господарських судів,  апеляційних загальних судів,  а внесення позовних заяв та  судових  рішень  місцевих  загальних судів – не пізніше 1 січня 2010 року.