Пропозиції Інституту Медіа Права

November 7, 2005

У зв’язку із дорученням Президента України щодо внесення змін до Статуту Національної телекомпанії України, Інститут Медіа Права розробив власні пропозиції до цього документу. Інститут Медіа Права вважає, що найбільш важливими є зміни положень щодо управління Національною телекомпанією України, зокрема, щодо формування Наглядової ради та, головне, щодо повноважень Наглядової ради. Також ми пропонуємо змінити мету та завдання телекомпанії, відштовхуючись від інтересів народу України, а не від інтересів окремо взятих органів державної влади. Ще одна пропозиція стосується запровадження процедури публічного звітування НТКУ задля більшої прозорості діяльності Національної телекомпанії.

Після фактичного провалу законодавчих пропозицій щодо реформи НТКУ у канал суспільного мовлення, головні сподівання щодо реформ потрібно покладати на внесення змін до Статуту НТКУ. Всі можливості щодо реформ сьогодні знаходяться в руках у Кабінету Міністрів України. Наші пропозиції до Статуту – це практичне і юридичне наближення Національної телекомпанії України до стандартів мовлення в інтересах суспільства (суспільного мовлення).

СТАТУТ

Національної телекомпанії України

Загальні положення

2. Цензура діяльності Телекомпанії забороняється. Телекомпанія має редакційну незалежність. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об’єднань громадян, інших юридичних осіб та окремих громадян у здійснення творчої діяльності телекомпанії, її програмну та редакційну політику.

Головна мета діяльності та основні завдання і функції Телекомпанії

10. Відповідно до мети та принципів діяльності основними завданнями Телекомпанії є:

1) оперативне інформування телеглядачів про всі суспільно значимі події в Україні та за кордоном, у тому числі – про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, про діяльність політичних партій та об’єднань громадян, культурне, соціальне, спортивне життя, про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення;
2) сприяння найбільш повному задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб різних верств населення;
3) сприяння консолідації українського суспільства, його міжнаціонального та міжконфесійного взаєморозуміння;
4) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, художньо-мистецьких, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;
5) сприяння розвитку української мови та культури, а також мов та культур національних меншин;
6) забезпечення високих стандартів толерантності, поваги до людини, її честі та гідності, поваги приватного життя, його таємниці;
7) впровадження і дотримання високих стандартів журналістики;
8) надання у встановленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації;
9) сприяння зміцненню міжнародних зв’язків України, пропагування української держави за кордоном, її культури, історії, науки та сприяти зростанню її авторитету в світі.

Органи управління Телекомпанії

14. Управління Телекомпанією здійснюють Наглядова рада і Президент, які призначаються та звільняються у порядку, встановленому цим Статутом.

15. Кабінет Міністрів України здійснює формування Наглядової ради публічно та із залученням громадськості.

Кабінет Міністрів України оголошує рішення про початок формування Наглядової ради та публікує його в газеті «Урядовий Кур’єр». Право подавати пропозиції мають всі зареєстровані належним чином об’єднання громадян, а також освітні та наукові заклади. Подання має містити біографію запропонованої кандидатури та її згоду на участь у Наглядовій раді

Склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України. З метою громадського обговорення повний список поданих кандидатур публікується у засобах масової інформації до проведення засідання Кабінету Міністрів України, на якому відбудеться затвердження.

16. Члени Наглядової ради, виконуючи свої обов’язки, діють виключно в інтересах народу України. Членом Наглядової ради не мають право бути державні службовці, посадові особи та члени керівних органів політичних партій, працівники засобів масової інформації та особи, які мають фінансові інтереси у телерадіомовленні або телекомунікаціях.

Члени Наглядової ради виконують свої повноваження протягом 4 років на громадських засадах, не отримуючи за це винагороди. Членам Наглядової ради можуть компенсуватися витрати, які вони несуть у зв’язку з виконанням своїх обов’язків.

17. Роботу Наглядової ради організовує її Голова. Голова Наглядової ради обирається на членами Наглядової ради строком на 4 роки. Наглядова рада Телекомпанії керується в своїй роботі чинним законодавством, цим Статутом та власним Регламентом.

18. Наглядова рада Телекомпанії:

а) розробляє, затверджує та контролює виконання програмної та редакційної політики Телекомпанії;
б) аналізує діяльність Телекомпанії, затверджує та надсилає Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України щорічний звіт про результати діяльності Телекомпанії;
в) на умовах, визначених цим Статутом, обирає та звільняє Президента Телекомпанії;
г) обирає та звільняє Голову Наглядової ради;
д) подає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань діяльності Телекомпанії;
е) за поданням Президента Телекомпанії затверджує та вносить зміни до штатного розпису Телекомпанії, приймає рішення про утворення структурних підрозділів, затверджує положення про них;
ж) здійснює контроль за адміністративною та фінансовою діяльністю Президента;
з) схвалює угоди Телекомпанії на суму понад п’ятсот тисяч гривень;
и) затверджує бюджет Телекомпанії та контролює його дотримання;
к) виконує інші функції відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

19. Безпосереднє управління Телекомпанією здійснює Президент Телекомпанії. Президент Телекомпанії призначається та звільняється Наглядовою радою. Президент призначається за результатами конкурсу простою більшістю голосів строком на 4 роки.

20. Президент Телекомпанії:

а) здійснює поточне управління Телекомпанією, забезпечує виконання завдань, покладених на неї законодавством та цим Статутом;

б) відповідає перед Наглядовою радою за дотримання програмної та редакційної політики Телекомпанії;

в) звітує щоквартально перед Наглядовою радою з питань діяльності Телекомпанії;

г) відповідає за підготовку щорічного звіту про діяльність Телекомпанії;

д) організовує виробничо-господарську та соціально-побутову діяльність Телекомпанії, а також забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за нею державного майна;

е) призначає та звільняє працівників Телекомпанії, визначає на умовах, передбачених законодавством, форму та систему оплати праці працівників Телекомпанії та інших осіб, що залучаються до роботи, в установленому порядку, вирішує питання щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності;

ж) підписує колективний договір від імені адміністрації Телекомпанії;

з) у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Телекомпанії, організовує та забезпечує їх виконання;

и) є повноважним представником Телекомпанії, діє без довіреності від її імені;

к) заключає угоди від імені Телекомпанії, з урахуванням особливостей встановлених цим Статутом;

л) самостійно вирішує інші питання діяльності НТКУ (за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради), якщо інше не передбачено законодавством.

Звіт Телекомпанії

Телекомпанія щороку до 1 березня готує звіт про результати діяльності Телекомпанії та надсилає його Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України, а також публічно оприлюднює його, в тому числі на власному веб-сайті.

Інформація у звіті подається станом на кінець звітного року. Звіт має містити дані про діяльність Телекомпанії, зокрема:

а) загальні дані про діяльність Телекомпанії за звітний рік;
б) інформацію про програмну політику та заплановані до неї зміни;
в) інформацію про структуру Телекомпанії, штатний розпис та реальну кількість працівників;
г) персональний склад керівництва Телекомпанії;
д) відомості щодо розмірів та структури доходів та витрат за звітний рік;
е) інформацію про основних постачальників послуг та вартість послуг;
ж) перелік організацій, що виробляли програми на замовлення Телекомпанії, назви програм та вартість їхнього виробництва;
з) інформацію про стан основних фондів;
и) бюджет на поточний рік;
к) іншу інформацію, визначену Наглядовою радою.