Про свободу вираження поглядів та інформації

June 14, 2005


Рада Європи. Комітет міністрів

 

Декларація
Про свободу вираження поглядів та інформації*
(Ухвалена Комітетом міністрів 29 квітня 1982 року на 70-й сесії)

Держави — члени Ради Європи,

1) беручи до уваги, що принципи справжньої демократії, верховенства права й поваги прав людини становлять підвалини їхнього співробітництва і що свобода вираження поглядів та інформації є основоположним елементом цих принципів,

2) беручи до уваги, що ця свобода була проголошена в національних конституціях і міжнародних документах, зокрема в статті 19 Загальної декларації прав людини й статті 10 Європейської конвенції з прав людини,

3) згадуючи, що завдяки цій Конвенції вони вжили кроків для спільного обов’язкового впровадження права на свободу вираження поглядів та інформації, доручивши контроль за його додержанням органам, передбаченим Конвенцією,

4) беручи до уваги, що свобода вираження поглядів та інформації необхідна для соціального, економічного, культурного й політичного розвитку кожної людини та є умовою гармонійного прогресу соціальних і культурних груп, націй та міжнародної спільноти,

5) впевнені в тому, що постійний розвиток інформаційних і комунікативних технологій має допомогти, незалежно від кордонів, здійснювати право на висловлення, пошук, одержання й поширення інформації та ідей з будь-якого джерела,

6) впевнені в тому, що держави зобов’язані захищати від порушень право на свободу вираження поглядів та інформації, а також дотримуватися політик, спрямо-ваних на найбільше заохочення різноманітності ЗМІ та плюралізму інформаційних джерел, сприяючи таким чином плюралізму ідей та думок,

7) звертаючи увагу на те, що, на додаток до статутних заходів, про які йдеться в пункті 2 статті 10 Європейської конвенції з прав людини, професійні організації в сфері ЗМІ добровільно розробили та застосовують етичні кодекси,

8) усвідомлюючи, що вільний обіг і безперешкодне поширення будь-якої інфор-мації через кордони є важливим фактором міжнародного розуміння, яке сприяє єднанню людей та взаємному збагаченню культур,

 

І. Підтверджують свою тверду відданість принципам свободи вираження погля-дів та інформації як основоположному елементу демократичного й плюралістичного суспільства.

 

ІІ. Оголошують про те, що в сфері інформації та ЗМІ вони намагаються досягти такої мети:

 

а) захист права кожного, незалежно від кордонів, самовиражатися, шукати й одержувати інформацію та ідеї з будь-якого джерела, а також поширювати їх відповідно до умов, викладених у статті 10 Європейської конвенції з прав людини;

b) скасування цензури або будь-якого довільного контролю чи обмежень щодо учасників інформаційного процесу, змістового наповнення ЗМІ або передавання чи поширення інформації;

c) проведення відкритої інформаційної політики в публічному секторі, що включає також доступ до інформації, задля сприяння розумінню кожною людиною політичних, соціальних, економічних і культурних проблем та заохочення вільного обговорення цих проблем;

d) існування широкого кола незалежних і автономних ЗМІ, що дасть можливість відображати різноманітність ідей та думок;

e) створення відповідних можливостей для передавання і поширення інформації та ідей, розумного доступу до них на національному й міжнародному рівнях;

f) сприяння міжнародному співробітництву та надання допомоги через державні й приватні канали з метою заохочення вільного обігу інформації та поліпшення інфраструктури і можливостей зв’язку.

 

ІІІ. Вирішили посилити своє співробітництво з метою:

 

а) захисту права кожного на здійснення свободи вираження поглядів та інформації;

b) сприяння, завдяки підготовці та освіті, ефективному здійсненню права на свободу вираження поглядів та інформації;

c) заохочення вільного обігу інформації, сприяючи таким чином міжнародному розумінню, кращому ознайомленню з поглядами та традиціями, повазі до різноманіт-ності думок, а також взаємному збагаченню культур;

d) обміну досвідом та знаннями в галузі ЗМІ;

e) забезпечення ефективного використання, де це потрібно, нових інформаційних і комунікативних технологій та служб з метою збільшення можливостей свободи вираження поглядів та інформації.