Рекомендація № R (99) 15 Про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній

June 15, 2005


Рада Європи. Комітет міністрів

 

Рекомендація № R (99) 15
Про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній*
(Ухвалена Комітетом міністрів 9 вересня 1999 року на 678-му засіданні заступників міністрів)

Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту Ради Європи,

звертаючи увагу на важливу роль ЗМІ в сучасному суспільстві, особливо під час виборів,

підкреслюючи, що основний принцип редакційної незалежності ЗМІ набуває особливої важливості під час виборів,

усвідомлюючи потребу враховувати значну різницю, яка існує між друкованими й недрукованими ЗМІ,

підкреслюючи, що висвітлення виборів органами мовлення має бути правдивим, зваженим і неупередженим,

беручи до уваги, що громадське телерадіомовлення несе особливу відповідальність за правдиве й повне відображення виборів, у т. ч. це може стосуватись надання ефірного часу політичним партіям і кандидатам,

зазначаючи, що слід приділити особливу увагу певним специфічним особливостям висвітлення виборчих кампаній, таким як поширення результатів опитування громадської думки, платна політична реклама, право на відповідь, дні роздумів і надання передвиборного часу,

підкреслюючи важливу роль заходів саморегулювання з боку самих працівників ЗМІ — наприклад, у формі кодексів поведінки, які встановлюють керівні напрямки успішного проведення відповідального, точного й правдивого процесу висвітлення виборчих кампаній,

визнаючи додатковий характер заходів регулювання й саморегулювання в цій сфері,

впевнений у корисності відповідних рамок процесу висвітлення виборів засобами масової інформації для сприяння вільним і демократичним виборам; пам’ятаючи про різні правові й практичні підходи держав-членів у цій сфері, а також той факт, що вони можуть регулюватися різними галузями права,

визнаючи, що будь-які нормативні рамки висвітлення виборів мають відповідати основному принципу свободи вираження поглядів, гарантованому статтею 10 Європейської конвенції з прав людини в інтерпретації Європейського суду з прав людини,

згадуючи основні принципи, що містяться в Резолюції № 2, ухваленій на 4-й Конференції міністрів з питань політики у галузі ЗМІ (Прага, грудень 1994 року), і рекомендації № R (96) 10 Комітету міністрів “Про гарантії незалежності громадського телерадіомовлення”,

рекомендує урядам держав-членів розглянути засоби забезпечення дотримання принципів правдивості, врівноваженості й неупередженості при висвітленні засобами масової інформації виборчих кампаній і розглянути, якщо необхідно, питання про ухвалення заходів щодо впровадження цих принципів у національне законодавство чи практику відповідно до конституційного права.

Додаток до Рекомендації № R (99) 15

Сфера застосування Рекомендації

Принципи правдивості, врівноваженості й неупередженості при висвітленні засобами масової інформації виборчих кампаній мають застосовуватися в перебізі всіх типів політичних виборів, що відбуваються в державах-членах, тобто президентських, виборів до законодавчих органів, регіональних і, де можливо, місцевих органів влади й політичних референдумів.

Ці принципи, за потреби, необхідно також застосовувати до ЗМІ, які висвітлюють вибори, що проходять за кордоном, зокрема якщо ці засоби масової інформації звер-таються до громадян країни, де проходять вибори.

І. Заходи, що стосуються друкованих ЗМІ

1. Свобода преси

Нормативні рамки висвітлення виборів ЗМІ не повинні суперечити ні редакційній незалежності газет або журналів, ні їхньому праву висловлювати будь-які політичні симпатії.

2. Друковані ЗМІ, які належать органам державної влади

Держави-члени мають вжити заходів, які забезпечили б висвітлення виборчих кампаній друкованими виданнями, що належать органам державної влади, правдиво, зважено й неупереджено, без дискримінації або підтримки конкретної політичної партії чи кандидата.

Якщо такі ЗМІ розміщують платну політичну рекламу на своїх сторінках, вони повинні забезпечити однакове, недискримінаційне ставлення до всіх політичних суперників і партій, які хочуть придбати рекламну площу.

II. Заходи, що стосуються мовлення

1. Загальні рамки

Під час проведення виборчих кампаній нормативні рамки мають заохочувати й полегшувати процес плюралістичного висловлення думок засобами мовлення.

Поряд із повагою редакційної незалежності телерадіомовників нормативні рамки мають також закріпити обов’язок мовників висвітлювати виборчі кампанії в усіх програмах правдиво, зважено й неупереджено. Цей обов’язок стосується як мовників державного сектора, так і приватного у відповідних зонах трансляції.

У тих державах-членах, де поняття “передвиборний час” визначається внутрішнім законодавством, правила, що стосуються правдивого, зваженого й неупередженого висвітлення засобами мовлення виборчих кампаній повинні поширюватись також і на цей період.

2. Програми новин і поточних подій

У разі якщо це не обумовлено правилами саморегулювання, держави-члени мають вжити заходів, за якими державні й приватні мовники під час виборчих кампаній повинні бути особливо правдивими, зваженими й неупередженими в програмах новин і поточних подій, зокрема в дискусійних програмах, таких як інтерв’ю або дебати.

У цих програмах мовники не повинні надавати будь-яких привілеїв органам державної влади. Це питання, в першу чергу, слід розв’язувати за допомогою відповідних засобів саморегулювання. Наприклад, держави-члени могли б проаналізувати, якщо це потрібно, чи варто надавати відповідним органам влади, які контролюють висвітлення виборів, повноваження втручатися задля усунення можливих недоліків.

3. Інші програми

Особливу увагу слід приділяти програмам, що не висвітлюють новин або поточних подій і безпосередньо не пов’язані з виборчою кампанією, але також можуть впливати на позиції виборців.

4. Прямий ефір для політичних партій/кандидатів на державному телерадіомовленні

Держави-члени можуть розглянути питання про доцільність включення до нормативних рамок положень, згідно з якими у виборчий період прямий ефір на каналах державного мовлення стане доступним для політичних партій/кандидатів.

Якщо прямий ефір гарантовано, його надання має здійснюватися справедливо, без дискримінації, на підставі прозорих і об’єктивних критеріїв.

5. Платна політична реклама

У державах-членах, де політичним партіям і кандидатам дозволяється купувати рекламну площу для виборчих цілей, нормативні рамки повинні забезпечити, щоб:

— можливість придбання рекламної площі була доступною для всіх партій-конкурентів на рівних умовах і за рівну плату;

— громадськість інформували про те, що такі повідомлення є платною політичною рекламою.

Держави-члени можуть розглянути питання про включення до нормативних рамок положення про обмеження площі політичної реклами, яку може придбати окрема партія або кандидат.

III. Заходи, що стосуються друкованих ЗМІ та мовлення

1. “День роздумів”

Держави-члени можуть розглянути, чи варто включати до нормативних рамок положення про заборону поширення упереджених виборчих повідомлень за день до виборів.

2. Опитування громадської думки

Нормативні рамки або правила саморегулювання мають забезпечити, щоб під час поширення результатів опитування громадської думки ЗМІ надавали громадськості достатню інформацію для оцінки опитування. Це, зокрема, може бути інформація, яка:

— оголошує політичну партію або іншу організацію чи особу, що замовила й фінансувала опитування;

— ідентифікує організацію, що проводить опитування, й методику, яка використовується;

— визначає репрезентативність і коефіцієнт помилок опитування;

— визначає дату і/або період проведення опитування.

Усі інші питання про представлення засобами масової інформації результатів опитування мають вирішуватися самими ЗМІ.

Будь-яке обмеження з боку держав-членів, пов’язане із забороною публікувати/ передавати по радіо чи телебаченню результати опитування (щодо намірів голосувати) в день голосування або за кілька днів до виборів, має бути узгоджено зі статтею 10 Євро-пейської конвенції з прав людини в інтерпретації Європейського суду з прав людини.

Це саме стосується й опитувань виборців, які вже проголосували, біля виборчих дільниць — держави-члени можуть розглянути можливість заборони засобам масової інформації повідомляти про результати таких опитувань, доки не зачиняться всі виборчі дільниці в країні.

3. Право на відповідь

Зважаючи на те, що виборча кампанія триває короткий час, будь-який кандидат чи політична партія, які за національним законодавством чи устроєм мають право на відповідь, повинні мати змогу здійснити це право під час проведення кампанії.

IV. Заходи щодо захисту ЗМІ під час виборів

1. Невтручання органів державної влади

Органи державної влади повинні утримуватись від втручання в діяльність журналістів та інших працівників ЗМІ з метою впливу на вибори.

2. Захист від нападів, залякування та інших протизаконних засобів тиску на ЗМІ

Органи державної влади мають зробити певні кроки для ефективного захисту журналістів й інших працівників ЗМІ та їхньої нерухомості, оскільки це набуває ще більшого значення під час виборів. У той самий час цей захист не повинен заважати їм виконувати свою роботу.