Резолюція 1120 (1997) Про вплив нових комунікативних та інформаційних технологій на демократію

June 18, 2005


Рада Європи. Парламентська асамблея

 

Резолюція 1120 (1997)
Про вплив нових комунікативних та інформаційних технологій на демократію*

1. З огляду на технічні, політичні й культурні зміни, що відбуваються нині, Асамблея відчуває, що вона має допомогти визначити можливості, які відкривають нові комунікативні й інформаційні технології (НКІТ), для більш повного розв’язання потреб наших суспільств. Розвиток і застосування НКІТ дасть реальну соціальну вигоду. Вони мають сприяти свободам, підвищувати рівень самореалізації громадян та спонукати їх до активнішої участі у громадських справах, стимулювати економічний розвиток і зайнятість, заохочувати соціальний і культурний прогрес та удосконалювати процес освіти й здобуття знань. Їх слід використовувати в інтересах людини, соціального прогресу, демократії й миру.

 

2. Асамблея хоче підкреслити позитивну мету розвитку нових комунікативних та інформаційних технологій. Вони відкривають величезні можливості, наприклад у галузі освіти, й можуть грати важливу роль у заохоченні демократії, оскільки уможливлюють контакти й обмін ідеями без цензури з боку недемократичних органів влади.

 

3. У цьому контексті Асамблея вважає за доцільне:

 

і) шукати способів уникнення таких ризиків, як зменшення політичного вибору, маніпуляції зі свідомістю, комерціалізація й фрагментація політичних повідомлень, надмірна кількість громадських опитувань, маргіналізація парламентських процедур, соціальна дискримінація, контроль за громадянами й тенденція до негайної, проте девальвованої форми демократії;

 

іі) врахувати нові перспективи, що їх пропонують НКІТ для розвитку інтерактивності як засобу подолання пасивності, характерної для тих, хто просто спостерігає за подіями. НКІТ забезпечують можливість створювати новий тип двостороннього зв’язку й розвивати нову концепцію “електронного громадянства”;

 

ііі) вирішити, що належить до суспільної сфери, а що регулюється інтересами ринку.

 

4. Відповідно, Асамблея закликає національні парламенти сприяти політикам, які зважають на такі вимоги:

 

і) на законодавчому рівні:

а) вжити законодавчих заходів для забезпечення найефективнішого використання цих технологій на користь суспільства та узгоджувати технічний прогрес із повагою принципів демократії й прав людини;

b) уникати впровадження складних і недієвих норм, які заважатимуть розгортанню й розвитку НКІТ, що необхідно для загального блага. За потреби регулювання слід дотримуватися принципу пропорційності з метою встановлення належного балансу між вжитими заходами й переслідуваною метою, між повагою свобод, захистом приватного життя й боротьбою зі злочинністю;

іі) на політичному рівні:

а) організувати навчання з питань НКІТ у рамках суспільної й приватної освітніх систем, починаючи з молодшого віку. З метою забезпечення суспільного сектора всіма відповідним ресурсами мають бути доступні потрібні суми. Це є передумовою рівної можливості для всіх громадян, незалежно від їхнього соціального статусу;

b) забезпечити громадян доступним та недорогим комп’ютерним обладнанням, яке використовувало б усі можливості, що пропонуються національною та міжнародною комп’ютерними мережами;

с) забезпечити національні парламенти й периферійні органи влади технікою, потрібною для проведення консультацій між обраними представниками влади й громадянами, гарантуючи таким чином підвищення участі останніх у процесі ухвалення політичних рішень;

d) заохочувати вжиття відповідних національних законодавчих заходів, спрямованих на формування правових рамок у таких сферах, як збереження даних приватного характеру, захист молоді й повага етичних норм і прав людини;

е) забезпечити повагу конфіденційності автоматизованих даних приватного й персонального характеру, застосовуючи, зокрема, конвенцію Ради Європи “Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних” (ETS № 108) і рекомендації Комітету міністрів № (73) 22 і № (74) 29 “Про захист приватного життя осіб з огляду на електронні бази даних”, рекомендацію № R (94) 13 “Про заходи щодо сприяння прозорості ЗМІ” і рекомендацію № R (95) 4 “Про захист персональних даних у сфері телекомунікаційних послуг”, з особливим наголосом на телефонних послугах.

5. Асамблея пропонує також національним парламентам щорічно інформувати її про будь-які вжиті заходи або такі, що вживатимуться, в зв’язку з різноманітними ситуаціями, що виникають завдяки НКІТ, з метою їх представлення й обговорення на міжпарламентських конференціях, які організовує Комітет з парламентських і громад-ських зв’язків.