Доповнити основними визначальними термінами

May 28, 2012
Двадцять другого травня 2012 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про інформацію” (законопроект №10512, н.д. Дмитро Шпенов; щодо визначення термінів). Автор пропонує доповнити Закон про вніормацію такими поняттями:

  • інформаційна сфера – середовище, в якому створюється, зберігається, обробляється і поширюється інформація і здійснюються усі форми інформаційної взаємодії в суспільстві, що забезпечують його існування і функціонування як єдиного соціального організму;
  • інформаційні правовідносини – врегульовані правом і охоронювані державою суспільні відносини, що виникають у процесі виробництва, збирання, отримання, зберігання, перетворення, пошуку, передачі, поширення, споживання інформації, а також функціонування інформаційної інфраструктури, учасники яких виступають носіями інформаційних прав і обов’язків.
Необхідність ухвалення законопроекту, на думку автора, полягає в тому, що нормативно-правові акти, які регулюють інформаційні відносини, приймалися впродовж 20 років без достатньої узгодженості понятійно-категоріального апарату і застосовують низку формулювань, які є недостатньо коректними та неоднозначно сприймаються учасниками таких відносин. Деякі категорії взагалі не мають чіткого визначення, що призводить до їх неоднозначного застосування на практиці. Це, насамперед стосується таких основних визначальних термінів, як «інформаційна сфера» та «інформаційні правовідносини», які широко вживаються в теорії, в законодавстві та на практиці, однак не законодавчо закріпленого визначення.


Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43506