Доступ до інформації: ВАСУ

September 9, 2011
Вищий адміністративний суд України затвердив Інструкцію “Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів”(наказ №19 від 04.08.11) та Положення “Про pабезпечення доступу до публічної інформації у Вищому адміністративному суді України”(наказ №16 від 18.07.11).

Відповідно до положення, доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом:
1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;
2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;
3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
4) надання інформації за запитами про публічну інформацію;
5) опублікування публічної інформації у журналах «Вісник Вищого адміністративного суду України» та «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах».

Окрім того, інформація про діяльність Суду може надаватися в усній та письмовій формах та у вигляді документованої інформації, в тому числі у електронному вигляді.

У доступі відповляється, якщо інформація належить до службової, конфіденційної та таємної інформації, у т.ч. інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

Надання публічної інформації здійснюється за підписом Голови суду, його заступників або керівника Апарату суду або особи, яка його заміщує, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Особами, відповідальними за підготовку матеріалів за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду (або осіб, які їх заміщають) в межах своєї компетенції.

Підготовку проекту відповіді на запит про отримання публічної інформації щодо діяльності Суду забезпечує Підрозділ організації доступу на основі матеріалів, наданих:

 • щодо інформації з автоматизованої системи діловодства Суду, документів, що зберігаються в архіві Суду – начальником управління документального забезпечення та контролю;
 • щодо інформації стосовно діяльності Пленуму Суду, Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України – начальником управління організаційно-методичної роботи;
 • про день, час і місце розгляду судових справ:
  – в усній формі (за телефоном) – начальником відділу по роботі зі зверненнями громадян ;
  – в письмовій формі (за письмовими запитами) – начальниками відділів забезпечення судових палат;
 • про доступ до судових засідань у Суді – начальниками відділів забезпечення судових палат;
 • про прийом громадян у Суді – начальниками відділу по роботі зі зверненнями громадян;
 • про доходи державних службовців першої або другої категорії апарату Суду і членів їх сімей, інші відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальником управління кадрів та підвищення кваліфікації та/або начальник фінансово-економічного управління, відповідно (посадова особа, інформація про яку надається, завчасно повідомляється про інформацію, що буде надана запитувачу і про адресата (запитувача) інформації (ПІБ, адреса проживання запитувача, мета збору інформації про особу);
 • про бюджет за бюджетними програмами за кодами економічної класифікації видатків бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми – начальником фінансово-економічного управління;
 • про нормативно-правові засади діяльності Суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності Суду; відомості з бібліотечного фонду Суду – начальником правового управління;
 • відомості з музейного фонду Суду – науковим консультантом відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови суду;
 • про статистичні дані щодо здійснення адміністративного судочинства Судом, що відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальником управління узагальнення судової практики та судової статистики;
 • про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування суддів та працівників апарату – начальником господарського управління;
 • про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду – начальником управління інформаційних технологій;
 • про порядок акредитації представників засобів масової інформації, наповнення інформацією веб-сайту Суду – керівником прес-служби;
Положення містить процедуру надання відповіді на запит щодо публічної та непублічної інформації, що немає чіткого зв’язку із законом про доступ до публічної інформації. Так, окрім відповіді на запит щодо надання публічної інформації запитувач може отримати відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, яка може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит. Водночас Положенням передбачено, що у випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом. Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з спеціалістом відповідальним за режимно-секретну та мобілізаційну роботу.

Відповідно до Наказу про відшкодування витрат за копіювання або друк матеріалів, друк або копіювання однієї сторінки формату А4 понад 10 сторінок становитиме 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) –  0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати. За копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)передбачена оплата 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 1 сторінку.

Адреса постанови: http://www.vasu.gov.ua/ua/imp_sub.html?_m=publications&_t=rec&id=1874

Адреса наказу: http://www.vasu.gov.ua/ua/imp_sub.html?_m=publications&_t=rec&id=1881

Адреса розділу щодо доступу до інформації: http://www.vasu.gov.ua/ua/PublicInf.html