“Інтелектуальні” перевірки

December 27, 2010

Двадцять другого грудня 2010 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», № 1174.

Зазначена постанова ухвалена на виконання ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Постановою встановлено три групи ризику суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з використанням об’єктів права інтелектуальної власності:

До групи з високим ступенем ризику віднесено суб’єктів, основна господарська діяльність яких пов’язана з використанням об’єктів права інтелектуальної власності (публічна демонстрація, виконання, показ чи сповіщення об’єктів авторського права, у т.ч. музичних і/або аудіовізуальних творів,та фонограм та/або відеограм, а також зберігання, використання, розповсюдження та реалізації комп’ютерних програм і баз даних). До цієї групи відноситься діяльність з виробництва, експорту-імпорту та реалізації дисків для лазерних систем зчитування і матриць для їх виготовлення

Група середнього ступеню ризику є суб’єктами господарювання, які у своїй господарській діяльності використовують об’єкти авторського права та/або суміжних прав, зокрема музичні та/або аудіовізуальні твори, фонограми і/або відеограми, в яких зафіксовані такі твори, комп’ютерні програми і бази даних, але використання зазначених об’єктів не є основним видом їх господарської діяльності.

Група низького ризику — це суб’єкти господарювання, які не відносять до вищевказаних груп.

Планові перевірки для зазначених груп провадяться Державним департаментом інтелектуальної власності (невдовзі — Державна служба інтелектуальної власності) не частіше ніж, відповідно, один раз на рік, на три роки та один раз на п’ять років, для групи низького ризику.

Відповідно до Закону планова перевірка можлива за умови, якщо уповноважений орган повідомить суб’єкта, що підлягає перевірці за 10 днів до її проведення рекомендованим листом або керівника чи іншу уповноважену особу особисто під розписку. Повідомлення про перевірку має містити інформацію про дати початку-закінчення перевірки (не більше 15 робочих днів для юридичних осіб, та п’яти днів — для СПД), назву органу, що провадить перевірку та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

У випадку неодержання повідомлення про перевірку суб’єкт може відмовити в її проведенні.

Адреса постанови: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1174-2010-%EF

Детальніше про порядок призначення та проведення планових та позапланових перевірок див. у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=877-16