Опубліковане положення про Міністерство інформполітики (ДОКУМЕНТ)

January 21, 2015
Положення про Міністерство інформаційної політики нарешті опубліковане на сайті Кабінету Міністрів України. Положення визначає основні завдання та повноваження новоствореного міністерства. Серед них «здійснення нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України», сприяння свободі слова, програми з представлення України у світі, методологічна робота та дослідження ЗМІ.

Також Положенням до основних завдань міністерства включено координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інформаційних питань, методичну роботу з журналістами та навчальними закладами, а також участь у розробці програм і заходів щодо позиціонування України у світі.

Міністерство інформаційної політики має також «сприяти дотриманню в Україні свободи слова», втручатиметься у підготовку планів і програм навчання фахівців у сфері інформаційної політики, здійснюватиме моніторинг українських та іноземних ЗМІ та досліджуватиме вплив ЗМІ на суспільну свідомість.  

З текстом Положення про Міністерство інформаційної політики можна ознайомитися на офіційному сайті Кабміну, у Постанові Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 2 «Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України», яким затверджено Положення про Міністерство.

 

Повний текст положення:


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство інформаційної політики України

 

1. Міністерство інформаційної політики України (МІП) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МІП є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів.

 

2. МІП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

 

3. Основними завданнями МІП є:

1) забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів;

2) забезпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо поширення суспільно важливої інформації.

 

4. МІП відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів;

6) бере участь у формуванні державної інформаційної політики;

7) вживає заходів до захисту прав громадян на вільний збір, зберігання, використання і поширення інформації, у тому числі на тимчасово окупованих територіях та у районі проведення антитерористичної операції відповідно до покладених на нього завдань в рамках закону про воєнний та надзвичайний стан;

8) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності органів виконавчої влади та взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції МІП;

9) надає методичну та практичну допомогу прес-службам органів виконавчої влади;

10) надає методичну допомогу державним та комунальним засобам масової інформації в процесі їх реформування;

11) розробляє плани заходів щодо сприяння незалежності засобів масової інформації, захисту прав журналістів та споживачів інформаційної продукції;

12) організовує проведення досліджень впливу результатів діяльності засобів масової інформації на суспільну свідомість;

13) організовує розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розробляє навчально-методичне забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації;

14) бере участь у підготовці центральними органами виконавчої влади планів і програм навчання фахівців у сфері інформаційної політики, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

15) розробляє разом з МЗС, Мінкультури та МОН плани заходів та програмні документи щодо позиціонування України в світі;

16) розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України програмні документи у сфері захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу;

17) сприяє дотриманню в Україні свободи слова;

18) вживає разом з іншими центральними органами виконавчої влади заходів до популяризації вітчизняної телепродукції за кордоном;

19) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки діяльності з виготовлення та популяризації вітчизняної аудіовізуальної продукції;

20) забезпечує проведення фестивалів, виставок тощо;

21) проводить моніторинг інформації у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації та інформує про його результати Кабінет Міністрів України;

22) утворює спеціалізовані експертні ради МІП;

23) організовує та забезпечує діяльність державних телерадіоорганізацій в частині закордонного мовлення з метою поширення інформації про Україну у світі;

24) організовує навчання державних службовців з питань, що належать до його компетенції;

25) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МІП, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які видаються МІП;

26) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

27) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до його компетенції;

28) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

5. МІП з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює добір кадрів в апарат МІП, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату МІП;

2) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті МІП, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті МІП, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті МІП;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

 

6. МІП для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, копії документів і матеріалів, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) проводити публічні заходи (з’їзди, конференції, семінари, наради тощо) з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

7. МІП у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

 

8. МІП в межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази МІП, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Прозасади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти МІП підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази МІП, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

 

9. МІП очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра – керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

 

10. Міністр:

1) очолює МІП, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МІП;

3) визначає пріоритети роботи МІП та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МІП, звіти про їх виконання;

4) організовує та контролює виконання в апараті МІП Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

5) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МІП;

6) представляє в установленому порядку проекти законів, внесені Кабінетом Міністрів України, розробником яких є МІП, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МІП, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

7) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МІП, призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку їх керівників та заступників керівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату МІП, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МІП, до відзначення державними нагородами;

10) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

11) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МІП;

12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

13) погоджує в установленому порядку призначення на посади керівників відповідних структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

14) дає обов’язкові до виконання працівниками апарату МІП доручення;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МІП;

16) представляє МІП у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

17) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції МІП;

18) підписує накази МІП;

19) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МІП, обговорення найважливіших напрямів діяльності МІП може утворюватися колегія Міністерства.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міністра.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МІП можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

 

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату МІП затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату МІП затверджується Міністром.

Штатний розпис та кошторис МІП затверджуються заступником Міністра – керівником апарату за погодженням з Мінфіном.


13. МІП є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.