Рада Європи ухвалила рекомендації щодо мережевого нейтралітету, свободи слова та приватності

January 19, 2016

Рекомендації Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи CM / Rec (2016) 1 Про захист і підвищення уваги до права на свободу вираження поглядів та права на приватність в контексті забезпечення мережевого нейтралітету були прийняті 13 січня 2015 року.

У документі зазначено, що принцип мережевого нейтралітету закріплює анти-дискримінаційне поводження з Інтернет-трафіком та право користувачів на отримання і поширення інформації та користуватися послугами за своїм вибором. Це сприяє повному здійсненню та реалізації права на свободу вираження поглядів, оскільки стаття 10 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод застосовується не тільки до змісту інформації, але також до засобів її розповсюдження. Крім того, принцип мережевого нейтралітету підтримує технологічні інновації та економічне зростання.

Рекомендації складаються з 5 пунктів та додатку, який є посібником з мережевого нейтралітету і включає 6 підпунктів. У додатку викладені принципи, які держави-члени повинні враховувати, вживаючи усіх необхідних заходів, щоб гарантувати принцип мережевого нейтралітету:

  • Загальні принципи, а саме: Інтернет-користувачі мають усі права, передбачені статтею 10 Європейської конвенції та не можуть бути дискриміновані з будь-яких підстав. Права користувачів Інтернету отримувати та поширювати інформацію не повинні бути обмежені за допомогою блокування, сповільнення, погіршення або дискримінації Інтернет-трафіку, що пов’язаний з певним контентом.
  • Рівний обіг Інтернет-трафіку, який передбачає, що Інтернет-трафік повинен бути рівним в обігу, без дискримінації, обмежень чи втручань незалежно від особи відправника чи отримувача, контенту, застосування, сервісів чи пристроїв, що для цього використовуються. Проте не виключено можливість вжиття Інтернет-заходів з управління трафіком, які є необхідним і пропорційними для виконання рішень суду або порядку регулюючого органу, збереження цілісності і безпеки мережі, запобігання перенавантаження мережі або оптимізації управління трафіком.
  • Плюралізм та різноманітність інформації, згідно з яким Інтернет-провайдери не повинні дискримінувати трафік від інших провайдерів контенту, програм та послуг навіть якщо вони конкурують з їхніми власними продуктами. Преференційний режим трафіку на основі домовленостей між зацікавленими сторонами, який є винятком з цього принципу, допускається лише у випадку, якщо наявні гарантії для користувачів щодо доступу, використання та поширення інформації. Зокрема, такий преференційний трафік не повинен зменшувати або впливати на доступність, продуктивність і якість доступу користувачів до Інтернету, а також користувач має бути обізнаний про такі домовленості.
  • Приватність: заходи управління Інтернет-трафіком повинні включати обробку персональних даних лише до тої міри, яка необхідна та пропорційна для досягнення законних цілей, передбачених законодавством.
  • Прозорість: Інтернет-провайдери зобов’язуються надавати користувачам зрозумілу, повну і публічно доступну інформацію про управління трафіком, що може вплинути на доступ користувача до контенту чи його розподілу. Компетентні органи в межах кожної держави-члена повинні контролювати і звітувати про практики управління інтернет-трафіку. Такі звіти повинні бути підготовлені у відкритий і прозорий спосіб, бути доступними для громадськості безкоштовно.
  • Підзвітність: Інтернет-провайдери повинні створити належні, зрозумілі, відкриті та ефективні процедури реагування на скарги користувачів в розумні строки. Інтернет-користувачі повинні мати можливість передати це питання безпосередньо компетентним органам кожної держави-члена і мати право на своєчасне відшкодування. Держави повинні забезпечити підзвітність Інтернет-провайдерів в рамках своєї політики щодо поваги до принципу мережевого нейтралітету. Підзвітність також вимагає відповідних механізмів для відповідей на скарги про порушення мережевого нейтралітету.

 

Повний текст Рекомендації CM / Rec (2016) 1 (англійською мовою): https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2016)1&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D38