Виправлення закону про захист персональних даних

May 18, 2012
П’ятнадцятого травня 2012 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту персональних даних”(законопроект №10472; н.д. Віталій Курило, Олег Шевчук, Ярослав Сухий).

Законопроектом вноситься ряд змін до Закону України “Про захсит персональних даних”, зокрема змінюється поняття згоди суб’єкта персональних даних, як будь-якого добровільного волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних, що може бути надане у письмовій, електронній або у будь-якій іншій, передбаченій чинним законодавством формі.

Серед іншого законопроектом передбачається встановлення винятків, коли бази даних не потребуватимуть реєстрації, як то дані, що:
  • містять виключно персональні дані суб’єктів, що перебувають у трудових відносинах з володільцем бази персональних даних;
  • отримані володільцем бази персональних даних у зв’язку з здійсненням дій, пов’язаних з укладенням, виконанням та/або припиненням правочину, стороною якого, представником сторони, вигодонабувачем, поручителем за яким або іншою пов’язаною з таким правочином особою є суб’єкт персональних даних у випадку, якщо такі персональні дані обробляються виключно у зв’язку з таким правочином;
  • містять виключно інформацію з загальнодоступних джерел.
Також законопроект удосконалює підстави виникнення права на обробку персональних даних, зокрема надання згоди, укладення правочину, захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних, необхідність реалізації законних повноважень або виконання зобов’язання, що виникає в силу закону, володільцем бази персональних даних або особою, якій розкриваються персональні дані, наявність персональних даних в загальнодоступних джерелах та ін.

Законопроект також пропонує впровадити визначення загальнодоступних джерел в законі про інформацію, як джерел (у тому числі засоби масової інформації та Інтернет), з яких інформація може бути вільно отримана будь-якою особою на законних підставах і таке отримання не обумовлено будь-якою згодою, дозволом чи запитом.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=0&pf3511=43378