Закон про суспільне мовлення набув чинності!

May 15, 2014

Сьогодні набув чинності прийнятий Верховною Радою України 17 квітня і підписаний Олександром Турчиновим 13 травня 2014 року закон «Про Суспільне телебачення ірадіомовлення України».

Від сьогодні, згідно з законом, в Україні має розпочатися процес створення Суспільного мовлення, метою якого є задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення і вирішення найважливішихсоціально-політичних питань та сприяння формуванню громадянського суспільства.

Відповідно до нового закону Кабінетом Міністрів України на базі реорганізованих Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та низки державних телерадіокомпаній створюється «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НТСУ), структурними підрозділами якої будуть Суспільне телебачення і Суспільне радіо.

Наглядова рада

Нагляд за діяльністю НСТУ буде здійснювати Наглядова рада НСТУ.  До її складу входятьпо одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від всеукраїнських громадських об’єднань основним видом діяльності яких є діяльність у сфері освіти, науки, фізичного виховання та спорту, журналістики, захисту інтересів дітей та молоді, місцевого самоврядування, а також у правозахисній і творчій сферах.

В законі також зазначено вимоги до громадських організацій, які мають намір делегувати кандидата на посаду члена Наглядової ради. Це мають бути всеукраїнські громадські об’єднання, які мають не менше трьох років активної діяльності, а їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи. При чому, Всеукраїнське громадське об’єднання може подати тільки одну кандидатуру на посаду члена Наглядової ради НСТУ.

Членом Наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та не менш як п’ять років проживає на території України. При цьому, встановлюється перелік осіб, які не можуть бути членами Наглядової ради НСТУ, зокрема, до таких відносяться народні депутати, члени Кабміну, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці,  особи, які перебувають на державній службі або займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, перебувають у штаті політичної партії та ін. Члени Наглядової ради НСТУ здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, обираються терміном на 4 роки та не можуть займати цю посаду більше як два терміни.

Статут НСТУ

Відповідно до закону Статут НСТУ затверджується Кабінетом Міністрів України. Зміни до Статуту НСТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради НСТУ.

Фінансування

Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України протягом чотирьох років. Після завершення 4 років НСТУ може фінансуватися за рахунок продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами, добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних, а також шляхом фінансування з державних і місцевих бюджетів, та іншими способами, проте  реклама не повинна перевищувати 5 відсотків  кожної астрономічної години фактичного мовлення. Державне фінансування НСТУ становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, про що має бути зазначено в Держбюджеті.

Редакційна політика 

У новому законі вказано, що НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.

Окрім цього, НСТУ має забезпечити об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном; сприяння консолідації українського суспільства; розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин; сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп; оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей; надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку; сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

З метою трансляції офіційних повідомлень НСТУ має забезпечити надання ефірного часу для офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави, а також позачергово надавати  прямий ефір для екстрених офіційних виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України. На безоплатній основі надається ефірний час Президенту України для новорічного привітання Українського народу.

Звітність та аудит

НСТУ повинно щороку проходити обов’язковий аудит річної фінансової звітності. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ.

Гарантування незалежності

Низка положень закону спрямовані на забезпечення незалежності в діяльності НТСУ.

Процедура фінансування  і призначення члена Наглядової ради НСТУ є основними гарантіями незалежності, які прописані в законі. Зокрема, у частині щодо призначення члена Наглядової ради НСТУ визначено перелік осіб, які не можуть входити до її складу, зокрема, народні депутати, державні службовці, особи, які входять до штату політичної партії тощо, а також передбачено вичерпний перелік підстав для припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, що унеможливлює тиск на них.

У частині ж закону щодо фінансування НСТУ зазначається, що воно може здійснюватися різними шляхами: як шляхом державного фінансування, так і шляхом добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та через продаж власної теле- і радіо продукції. При цьому, держава має забезпечувати належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.