Підписано положення про правління ПАТ НСТУ

January 18, 2017

Голова Комісії з перетворення НТКУ в ПАТ НСТУ, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав Положення про правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія». Цей документ підготував юрист Інституту Медіа Права Максим Дворовий.

Положення визначає правовий статус, склад, організацію роботи правління ПАТ НСТУ, права, обов’язки, відповідальність, строк повноважень голови та членів правління, порядок і підстави дострокового припинення їх повноважень, йдеться у документі.

Публікуємо повний текст Положення про правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія»:

ПОЛОЖЕННЯ

про правління публічного акціонерного товариства Національна суспільна телерадіокомпанія України” 

І. Загальні положення 

1. Це положення визначає правовий статус, склад, організацію роботи правління публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі – ПАТ “НСТУ”; товариство), права, обов’язки, відповідальність, строк повноважень голови та членів правління,порядок та підстави дострокового припинення їх повноважень.

2. Правління є колегіальним виконавчим органом ПАТ “НСТУ”, що здійснює управління поточною діяльністю товариства та інші передбачені законодавством і статутом права та обов’язки.

3. Правління підзвітне наглядовій раді та акціонеру та діє від імені ПАТ “НСТУ” у межах, встановлених Законом України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення” (далі– Закон),статутом, а також цим Положенням.

4. Взаємодія правління з наглядовою радою ПАТ “НСТУ” здійснюється у порядку, встановленому наглядовою радою.

5. Голова та члени правління несуть відповідальність перед ПАТ “НСТУ” за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їхня відповідальність є солідарною.

ІІ. Склад правління та правовий статус голови та членів правління

1. Правління формується у складі семи осіб у порядку, передбаченому положенням про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі – положення про конкурс).

2. Правління очолює голова, який обирається на конкурсних засадах на чотири роки більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради та призначається шляхом укладання контракту.

Голова правління виконує повноваження голови колегіального виконавчого органу  товариства та керує його роботою. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, за рішенням правління або за наказом голови правління (у разі відрядження, відпустки тощо) його повноваження здійснює один із членів правління.

3. Члени правління обираються наглядовою радою за поданням голови правління строком на чотири роки та призначаються шляхом укладання контрактів за результатами конкурсу, проведеного відповідно до положення про конкурс.

4. На голову та членів правління поширюються обмеження, визначені Законом для членів наглядової ради та іншими актами законодавства щодо сумісництва та зайняття підприємницькою діяльністю. 

ІІІ. Права та обов’язки голови та членів правління

1. Права та обов’язки голови та членів правління визначаються законодавством, статутом, цим Положенням та відповідними контрактами, які з ними укладаються.

2. Голова та члени правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про ПАТ “НСТУ”, необхідну для виконання своїх функцій;

2) у межах визначених повноважень самостійно та у складі правління ПАТ “НСТУ” вирішувати питання поточної діяльності товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях правління;

4) ініціювати скликання засідань правління;

5) надавати у письмовій формі заперечення або окремі думки до протоколів засідання правління; 

6) здійснювати інші права, передбачені законодавством, статутом, цим Положенням та відповідними контрактами.

3. Голова та члени правління зобов’язані:

1) діяти в інтересах ПАТ “НСТУ”, дотримуватися вимог законодавства, статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів товариства та контрактів; 

2) виконувати рішення, прийняті акціонером та наглядовою радою;

3) на вимогу наглядової ради брати участь у її засіданні;

4) дотримуватися визначених законодавством та встановлених ПАТ “НСТУ” правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) дотримуватися всіх встановлених в ПАТ “НСТУ” правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

7) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

8) забезпечувати ефективну реалізацію завдань в межах визначеного напряму роботи та спрямовувати діяльність структурних підрозділів ПАТ “НСТУ”, у тому числі відокремлених, відповідно до розподілу обов’язків між членами правління;

9) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, акціонеру, представникам аудиторськоїфірми, що проводить обов’язковий аудит річної фінансової звітності, повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

ІV. Засідання правління 

1. Організаційною формою діяльності правління є засідання, які можуть бути черговими та позачерговими.

2. Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини кількісного складу членів правління.

3. На засіданні правління мають право бути присутніми члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу товариства.

4. Чергові засідання правління мають проводитися не менше ніж один раз на місяць відповідно до піврічного плану роботи правління. Піврічний план роботи правління формується відповідно до пропозицій голови та членів правління, а також на виконання рішень наглядової ради та акціонера, та має включати:

перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях правління;

перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;

дату підготовки відповідальними особами матеріалів до ознайомлення (проектів рішень правління, пояснювальних записок тощо) та їх надання голові та членам правління;

орієнтовну дату розгляду питання.

5. Піврічний план роботи правління, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням правління. Затверджений піврічний план роботи публікується на офіційному веб-сайті ПАТ “НСТУ” і є обов’язковим до виконання.

6. Голова правління забезпечує повідомлення членів правління про проведення чергового засідання правління не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення такого засідання. При цьому членам правління надається інформація про:

місце, дату та час проведення засідання;

порядок денний засідання;

доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного засідання.

Матеріали та проекти рішень, що розглядатимуться на чергових засіданнях правління, мають бути надані в електронному або паперовому вигляді членам правління не пізніше ніж за два робочих дні до його проведення.

7. Позачергові засідання правління можуть скликатися на письмову вимогу голови або члена правління, однієї третини членів наглядової ради та ревізійної комісії, акціонера. Позачергове засідання правління має бути проведене протягом п’яти календарних днів з моменту отримання вимоги.

8. З метою відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, уникнення виробничих аварій (усунення їх наслідків), простою, знищення або псування майна товариства або у разі оголошення військового чи надзвичайного стану можуть скликатися adhocзасідання правління.

9. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо за це проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

10. Рішення правління приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні його членів. При однаковій кількості голосів голос голови правління є вирішальним.

11. Рішення правління є обов’язковими для виконання усіма працівниками товариства.

12. Рішення правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени правління, присутні на засіданні. Члени правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід’ємним додатком до протоколу.

13. Протокол засідання правління повинен містити:

1) повне найменування товариства;

2) дату, час та місце проведення засідання правління;

3) порядковий номер;

4) перелік осіб, присутніх на засіданні, та наявність кворуму правління;

5) питання порядку денного;

6) основний зміст виступів;

7) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті правлінням.

14.Протоколи засідання правління додаються до книги протоколів та зберігаються в архіві відповідно до вимог законодавства.

15. Протоколи правління публікуються на офіційному сайті ПАТ “НСТУ” протягом трьох робочих днів з моменту прийняття. У випадку наявності у протоколі інформації з обмеженим доступом, протокол публікується з вилученням такої інформації. 

16.На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності ПАТ “НСТУ”.

V. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень голови та членів правління

1. Повноваження голови та членів правління можуть бути припинені наглядовою радою достроково у разі:

1) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

2) настання підстав, передбачених пунктом 4 розділу II цього Положення;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом чотирьох і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;

5) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

6) смерті або визнання безвісно відсутнім.

2. Інші підстави дострокового припинення повноважень голови або члена правління можуть бути передбачені контрактами, укладеними з головою та членами правління.

3. У разі виникнення підстав, встановлених пунктом 1 розділу V цього Положення або контрактами, укладеними з головою та членами правління, наглядова рада має невідкладно, але не пізніше ніж через 10 календарних днів після виникнення відповідної підстави, прийняти рішення про припинення повноважень голови або члена правління.

Нагадаємо, голова Комісії з перетворення НТКУ в ПАТ НСТУ, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав Положення про Наглядову раду НСТУ.