Як працюють виборчі комісії та як оплачується їхня праця

October 2, 2020

Список скорочень:

ЦВК – Центральна виборча комісія

ТВК – територіальна виборча комісія

ДВК – дільнична виборча комісія

ВК – виборча комісія

ОДВ – одноразова грошова винагорода

ДРВ – Державний реєстр виборців

Кабмін – Кабінет міністрів України

Основною формою роботи ТВК та ДВК є засідання. Засідання скликаються головою комісії. В разі його відсутності – заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретарем комісії. Також засідання можуть скликатися:

 • на письмову вимогу третини складу ВК. У такому разі голова ВК або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги;
 • за рішення виборчої комісії вищого рівня.

Перше засідання ТВК/ДВК скликається не пізніш як на 2 день після дня утворення ВК, а наступні — за необхідності.

Засідання ВК скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. Повідомлення про засідання може надсилатися:

 • телефоном,
 • електронною поштою,
 • іншим засобом телекомунікаційного зв’язку.

Повноважним засідання вважається, якщо на ньому присутня більша половина від складу ВК. Зауважте, що проведення голосування виборців не є засіданням ДВК. 

Веде засідання голова комісії або його заступник. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає із свого складу головуючого на засіданні. Документується засідання відповідним протоколом, який веде секретар ВК, а у разі його відсутності комісія обирає зі свого складу секретаря засідання. Протокол підписується головуючим та секретарем комісії (засідання). Протокол засідання ВК надається для ознайомлення на вимогу не пізніше наступного засідання комісії: 

 • членів цієї ВК (член ВК має право підписати протокол);
 • суб’єктів виборчого процесу.

На засіданнях ТВК/ДВК (у т.ч. при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування) мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення:

 • члени ЦВК; 
 • працівники Секретаріату ЦВК/Служби розпорядника ДРВ;
 • члени виборчих комісій вищого рівня; 
 • кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи; 
 • уповноважені особи партій (організацій партій) – суб’єктів відповідного виборчого процесу; 
 • особи, які супроводжують осіб, зазначених у цій частині, які внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) потребують такого супроводження;

не більше 1 особи від 1 кандидата, однієї партії (організації партії)

 • офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій); 

не більше ніж 2 особи від 1 громадської організації

 • офіційні спостерігачі від громадських організацій; 

не більше 2 осіб від одного засобу масової інформації

 • офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації;
 • заявник, суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи, зазначені у скарзі, або представник заявника, суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження, заінтересованої особи, зазначеної у скарзі.

при розгляді заяви чи скарги

Виборча комісія може позбавити особу права бути присутньою на своєму засіданні у разі неправомірного перешкоджання його проведення. Обов’язковою умовою такого позбавлення є прийняття рішення не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії на її засіданні.

Як проводиться засідання

Голова комісії оголошує кількість присутніх та запрошених, далі обговорюється проект порядку денного (до якого вносяться зміни у разі необхідності) після чого він затверджується. Надалі почергово розглядаються питання порядку денного.

Рішення виборчих комісій

ТВК/ДВК наділені правом приймати рішення. Такі рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та є обов’язковими для виконання (якщо прийняті в межах повноважень ВК). Рішення може скасовуватися ВК, що його прийняла.  

Якщо на засіданні ТВК, ДВК в день голосування, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування присутні менше ⅔ членів, рішення приймається не менше ніж ⅔ голосів від числа присутніх на засіданні. А якщо рішення суперечить законодавству України або прийнято з перевищенням повноважень, воно може бути скасовано ВК вищого рівня або судом. У такому разі ВК вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

Виборчі комісії видають акти та протоколи. Акти засвідчують певний факт або подію, виявлену і визнану комісією (наприклад про виявлення на виборчій скриньці пошкоджень пломб). Протоколи встановлюють підсумки певних дій, визнаних комісією (наприклад про підрахунок голосів виборців). Акти та протоколи підписуються всіма пристуніми на засіданні членами ВК та скріплюються печаткою ВК. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, їх довірені особи, уповноважені представники партій (місцевих організацій партій), уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі.

Рішення ВК з певного розглянутого питання оформляються письмово у формі постанови (підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (секретарем засідання), що має містити:

 • найменування комісії;
 • найменування постанови;
 • дату, час та місце її прийняття і порядковий номер;
 • мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії;
 • посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову ВК вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
 • резолютивну частину.

Копії постанови засвідчуються головою ВК чи його заступником і секретарем та скріплюється печаткою. Такі копії надаються на вимогу суб’єкта виборчого процесу не пізніше ніж через 4 години після її прийняття, а якщо постанова прийнята напередодні дня голосування та в день голосування – невідкладно.

Оприлюднюється постанова на стенді офіційних матеріалів комісії не пізніше 11 години наступного дня після її прийняття, а якщо постанова прийнята напередодні дня голосування/в день голосування та під час підрахунку голосів/встановлення підсумків голосування – не пізніш як через 4 години після завершення засідання виборчої комісії.

Якщо член ВК, який брав участь у її засіданні, не погоджується з прийнятим рішенням він має право протягом 2 днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до протоколу відповідного засідання ВК.

По питаннях поточної діяльності ВК окремі документи не оформляються. У такому випадку ВК може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу ВК.

Оплата праці членів виборчих комісій

Кошти, закладені на підготовку та проведення місцевих виборів, спрямовуються й на забезпечення діяльності виборчих комісій та оплату праці членів комісій.

Виборчий кодекс передбачає 3 види оплати для членів ТВК/ДВК: 

 • оплата праці за весь час роботи;
 • виплата за роботу в день виборів (повторного голосування) і дні встановлення підсумків голосування;
 • одноразова грошова винагорода (необов’язкова виплата).

Члени ВК можуть отримати довідку про виконання обов’язків члена ВК з місцевих виборів для подання органам :

 • Державної служби зайнятості, 
 • Пенсійного фонду України.

Оплата праці за весь час роботи

Не всі члени ТВК/ДВК можуть отримувати таку оплату. Оплату праці на підставі цивільно-правового договору отримують голова, його заступник, секретар або у разі їх відмови інші члени комісії: в ТВК – не більше 3 осіб, в ДВК – не більше 2 осіб. Підставою для укладення цивільно-правового договору є рішення виборчої комісії про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі.

Члени ВК, що мають основне місце робити увільняються на цей період від виконання виробничих/службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи.

Рішення про виконання повноважень членів комісії на платній основі надсилається:

 • щодо членів ТВК – до регіонального/територіального представництва ЦВК (в разі утворення).
 • щодо членів ДВК – на затвердження до ТВК, що здійснює фінансове забезпечення цієї ДВК.

Така оплата праці здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету, що отримав цільову субвенцію з держбюджету України.

Розмір оплати членів ТВК/ДВК для:

 • працюючих осіб – не може бути меншим за середню заробітну плату за основним місцем роботи (вказується в довідці з місця роботи) та більшим за розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови. У цьому випадку ТВК може вимагати у відповідної ради довідку про розмір зарплати сільського, селищного або міського голови за останній повністю відпрацьований місяць, який передує початку виборчого процесу;
 • пенсіонерів або осіб, які тимчасово не працюють – не може бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування такої оплати (на момент проведення місцевих виборів 2020 – це 5000 грн).

Оплата праці 

 • працюючих осіб здійснюється на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, відповідно до цього Порядку Кабміну;
 • фізичної особи – підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною здійснюється відповідно до Постанови Кабміну.

Оплата праці за весь час роботи проводиться раз на місяць територіальною виборчою комісією на підставі:

 • акта наданих послуг, підписаного сторонами цивільно-правового договору, 
 • табеля обліку робочого часу.

Якщо член ВК працював не повний календарний місяць або договір про виконання обов’язків члена ВК був достроково припинений – оплата здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

Одноразова грошова винагорода 

Не є обов’язковою і може виплачуватись як одному члену ТВК/ДВК, так і усім (визначає індивідуально виборча комісія), але лише 1 раз.

Обов’язковою умовою для її виплати є наявність на це коштів та активна участь у роботі виборчої комісії. Виплата здійснюється після встановлення підсумків голосування. Розмір визначається на засіданні ВК за поданням голови ВК залежно від особистого внеску кожного члена комісії в її діяльність та не може перевищувати розмір місячної заробітної плати членів за посадами, які вони займають у виборчих комісіях.

Рішення ДВК про таку виплату розглядається і затверджується ТВК, яка здійснює фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій.

Обов’язкова виплата за 2 дні роботи (у разі повторного голосування – за 3 дні) 

Отримує кожен член ТВК/ДВК. Оплата здійснюється за кожний відпрацьований день і не може перевищувати 14% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, тобто 294 грн 28 коп станом на 2020 рік. Якщо ДВК підписує протокол про підсумки голосування у день голосування, виплата здійснюється за один день роботи. Так, за 2 дні роботи член ВК отримує 588 грн 56 коп.

Підставою для оплати праці є табель обліку робочого часу, в якому проставляється відмітка “Р” навпроти прізвища кожного члена комісії, який брав участь у її роботі в ці дні.

Строк закінчення підрахунку голосів виборців для ДВК – дата прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці ТВК на її засіданні.

Строк закінчення встановлення підсумків голосування для ТВК – дата прийняття протоколів про встановлення підсумків голосування ТВК, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Строк закінчення встановлення результатів місцевих виборів для ТВК, які встановлюють результати відповідних місцевих виборів – дата складення протоколу про результати місцевих виборів.

Зауважте, що заборонено скасовувати, обмежувати або зменшувати будь-які види соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг особам, що отримують оплату праці за роботу в комісії, а також членам їхніх сімей, які проживають разом з ними. Також забороняється зняття безробітних осіб, що залучені до робіт з підготовки і проведення виборів, з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

З частиною 1 “Що таке виборчі комісії та як вони утворюються на місцевих виборах” можна ознайомитися за посиланням.

З частиною 2 “Члени виборчих комісій: вимоги до кандидатів, права, обов’язки,  припинення повноважень” можна ознайомитися за посиланням.