Члени виборчих комісій: вимоги до кандидатів, права, обов’язки, припинення повноважень

September 30, 2020

Список скорочень:

ТВК – територіальна виборча комісія

ДВК – дільнична виборча комісія

ВК – виборча комісія

Основною вимогою до кандидата в члени ТВК та ДВК є громадянство України та досягнення на день проведення виборів 18 років. Інші вимоги до членім ВК не висуваються, водночас кандидати на посаду секретарів ВК мають володіти державною мовою. Ще важливим моментом є те, що особа може входити до складу лише однієї ВК.

Не можуть бути членами виборчих комісій:

 • кандидати на відповідних виборах (усіх виборах, виборчі процеси яких проводяться одночасно), їх довірені особи, представники у виборчих комісіях, уповноважені особи (представники) партій (організацій партій);
 • офіційні спостерігачі; 
 • посадові та службові особи органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування; 
 • судді, працівники судів та правоохоронних органів; 
 • громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Обов’язковою умовою для набуття статусу члена ВК є складення ним присяги на першому засіданні ВК: 

“Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена ВК та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України.”

Після цього член ВК ставить підпис під текстом присяги, який є невід’ємною частиною документації відповідної ВК, та отримує посвідчення. Відмова скласти присягу автоматично означатиме відмову бути членом ВК.

Виборчий кодекс містить положення, яке важливо застосовувати на практиці, оскільки це надає можливість нормальному функціонуванню членам ВК: члену ВК, що має порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), має бути забезпечене розумне пристосування у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі у роботі виборчої комісії.

Перейдемо до прав та обов’язків членів виборчих комісій.

Виборчий кодекс визначає невичерпний перелік прав і обов’язків членів:

Права:

 • брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд ВК;
 • виступати на засіданнях ВК, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 • за дорученням відповідної ВК перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;
 • безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, ознайомлюватися з усіма документами виборчої комісії, членом якої він є, та ВК нижчого рівня на відповідній території;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії.

Обов’язки:

 • додержуватися Конституції України, Виборчого кодексу та законів України з питань підготовки і проведення виборів;
 • брати участь у засіданнях виборчої комісії;
 • виконувати рішення виборчої комісії та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

Також члени ВК наділяються й гарантіями та компенсаціями для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. Наприклад, члени ВК звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної ВК про скликання засідання комісії або рішення ВК про залучення члена комісії до участі в інших заходах (повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу).

Важливо пам’ятати, що Виборчий кодекс забороняє членам ВК агітувати за чи проти кандидатів на відповідних виборах, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів, партій (місцевих організацій партій), які є суб’єктами виборчого процесу.

Припинення повноважень виборчих комісій та членів виборчих комісій

За загальним правилом повноваження членів ТВК припиняються з моменту формування нового складу ТВК, а повноваження членів ДВК – одночасно з припиненням повноважень самої ДВК, тобто через 5 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів.

Окрім того, повноваження членів ВК можуть бути припинені достроково:

 • виборчою комісією, що сформувала (утворила) відповідну ТВК/ДВК;
 • рішенням ВК вищого рівня з відповідних місцевих виборів;
 • рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, Виборчого кодексу та законів України, а також у разі невиконання рішення ВК вищого рівня.

Підставами для дострокового припинення повноважень є:

 • особиста заява про складення повноважень члена комісії (подається суб’єкту внесення кандидатури відповідного члена комісії для передачі відповідній виборчій комісії або для внесення подання про заміну члена виборчої комісії)
 • внесення подання про заміну члена ВК суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу ВК;
 • припинення громадянства України;
 • вибуття на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що унеможливлює виконання обов’язків члена комісії;
 • реєстрація члена ВК кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у народні депутати України, кандидатом на пост Президента України;
 • реєстрація члена ВК довіреною особою кандидата в депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у народні депутати України, кандидата на пост Президента України, представником політичної партії в Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою політичної партії, представником місцевої організації партії в територіальній виборчій комісії, уповноваженою особою місцевої організації партії, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, якщо виборчий процес зазначених виборів проводиться одночасно з виборчим процесом місцевих виборів;
 • порушення присяги члена ВК, що виявилося як систематичне невиконання обов’язків, що засвідчується не менш як двома рішеннями ВК з цього приводу, до складу якої він входить;
 • систематичне невиконання обов’язків або одноразове грубе порушенням законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями ВК, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад), дві та більше неявки на засідання ВК без поважних причин або неявкою на засідання ВК у день голосування;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення;
 • набуття членства в іншій ВК будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України, Президента України, якщо виборчий процес зазначених виборів проводиться одночасно з виборчим процесом місцевих виборів;
 • визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім;
 • виявлення обставин, що позбавляють особу права входити до складу ВК;
 • смерть або оголошення померлим.

Повноваження припиняються: з моменту прийняття рішення про дострокове припинення повноважень виборчою комісією, яка її утворила.

 • відмова від складення присяги члена комісії

Повноваження припиняються: з моменту відмови особи поставити свій підпис під текстом присяги на засіданні ВК або після неприбуття члена комісії на перші 2 засідання ВК,про які така особа була повідомлена.

Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії:

 • не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено. 

У свою чергу суб’єкти подання можуть не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу ВК.

Якщо такі подання не надійшли у вказаний строк та/або якщо кількість запропонованих до складу ВК осіб не дає змогу сформувати її склад у мінімальній кількості, склад комісії формується відповідною ВК за поданням її голови за пропозиціями членів цієї комісії. В такому разі кількісний склад ВК має відповідати її мінімальній кількості, з обов’язковим урахуванням поданих кандидатур до її складу.

 • не пізніш як на 3 день з дня припинення повноважень усього складу комісії, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад ВК;
 • якщо повноваження члена ВК достроково припиняються в останній день перед днем голосування, рішення про це приймається одночасно з рішенням про включення до складу ВК іншої особи від того самого суб’єкта подання;
 • рішення про дострокове припинення повноважень члена ВК у зв’язку з внесенням подання про його заміну приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної ВК іншого представника від того самого суб’єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

Пам’ятайте, що кандидатура не може бути повторно включена до складу ВК та підлягає відхиленню у разі дострокового припинення його повноважень через

 • систематичне невиконанням покладених на особу обов’язків; 
 • одноразове грубе порушення законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями ВК, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад);
 • 2 і більше неявки на засідання ВК без поважних причин;
 • неявки на засідання ВК у день голосування;
 • у зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу ВК;
 • відмовою від складення присяги члена комісії.

Що ж до систематичного невиконання обов’язків головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії, ВК може звернутися до ВК, яка її утворила, з мотивованим поданням про заміну, якщо за це проголосували не менше ⅔ від складу комісії. Подання підписується головою, заступником голови або головуючим на відповідному засіданні. Також до подання подаються додатки, а саме:

 • не менше 2 рішень ВК про невиконання головою, заступником голови чи секретарем цієї комісії покладених на нього обов’язків,
 • витяг із протоколу засідання ВК, на якому розглядалося питання про внесення такого подання.

Заміна члена виборчої комісії

Члена ТВК та ДВК можна замінити. Для цього суб’єкт, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу ВК повинен внести подання до відповідної ВК. Строком розгляду такого подання є:

 • під час виборчого процесу – у п’ятиденний строк,
 • поза виборчим процесом – в місячний строк з дня надходження (для ТВК).

У цьому випадку повноваження заміненого члена ВК припиняються з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень виборчою комісією, яка її утворила. Рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу ВК іншого представника від того самого суб’єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

Складення повноважень головою, заступником голови, секретарем виборчої комісії

Голова, заступник голови або секретар ВК можуть особисто подати власноручно написану заяву про складення своїх обов’язків (без припинення членства в комісії) до ВК, що утворила ВК, членами якої вони є. Заява розглядається у п’ятиденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, а поза межами виборчого процесу – у місячний строк (для ТВК). 

Зауважте, що рішення про заміну голови, заступника голови або секретаря ВК не є підставою для припинення повноважень зазначених осіб як членів відповідної ВК.

У випадку дострокового припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря ВК рішення про включення до складу відповідної ВК іншого члена від того самого суб’єкта подання (у разі надходження відповідного подання) приймається з одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені. Якщо від того ж суб’єкта подання не не було внесено інші кандидатури на заміну, головою, його заступника, секретаря призначають іншого члена цієї комісії.

З частиною 1 “Що таке виборчі комісії та як вони утворюються на місцевих виборах” можна ознайомитися за посиланням.